De eerste dag

Lied 204

Lied 259   Twee zettingen

Lied 205   = zelfde zetting als van Lied 204

Lied 274  Twee zettingen

Lied 275  Twee zettingen

Lied 277  Twee zettingen

Lied 280  Twee zettingen

Lied 281  Twee zettingen: driestemmig / vierstemmig

Lied 283  Twee zettingen: vierstemmig / driestemmig

Lied 286

Lied 288

Lied 296   Refrein: zetting van Willem Vogel (koor/begeleidingsbundel) Coupletten: TM

Lied 304  Lied 304 (zettingen van de partita)

Lied 305

Lied 313  Twee zettingen uit de partita

Lied 314  Twee zettingen uit de partita

Lied 322

Lied 324  Halve toon lager (in G)

Lied 335

Lied 342  Twee zettingen (manualiter)

Lied 344

Lied 345   Zie ook zetting Lied 902

Lied 348   Twee zettingen

Lied 350  Twee zettingen

Lied 353  Twee zettingen: driestemmig / vierstemmig

Lied 354    Lied 354: afwijkende zetting

Lied 357  Twee zettingen

Lied 368 c  Twee zettingen (pedaliter)

Lied 368 f   in D en in C

Lied 377   Zetting van de componist A.H, Brown

Lied 378  Twee zettingen  1e: uit Hymns Ancient & Modern    2e: TM

Lied 379   Twee zettingen (manualiter/uitkomende stem)

Lied 385 driestemmig =  Lied 385 vierstemmig   (manualiter te spelen)

Lied 395 (pedaliter)   Lied 395 (manualiter)

Lied 413   Drie zettingen

Lied 415

Lied 416  Drie zettingen   Lied 416  variant bij zetting uit het liedboek

Lied 418  Variant

Lied 419  Twee zettingen  Lied 419 canon  Een canon en een zetting met een canon erin.

Lied 422  Twee zettingen  (manualiter / pedaliter)   Zie ook: Lied 718

Lied 425  Drie zettingen (3e=uit de partita) in twee toonsoorten

425_1    425_2   425_3   Hele toon lager, in F:  F_1   F_2  F_3